Table of Contents Table of Contents
Previous Page  7 / 46 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 7 / 46 Next Page
Page Background

(3) Et direktiv er et regelverk fra EU som medlemslandene i EU/EØS er pålagt å innføre i nasjonal lovgivning innen en tidsfrist.

(4) EWC-direktiv 2009/38/EC endret EWC-direktiv 94/45/EF.

(5) Allmenngjøring er et vedtak om at en tariffavtale skal gjelde for alle arbeidstakere som utfører arbeid av den art som avtalen

omfatter. Dette gjelder også uorganiserte arbeidstakere.

(6) LOV-1996-08-23-63

(7) FOR-2000-07-28-797

7.

2.1 Regelverk

Hvis du som tillitsvalgt ønsker å kreve EWC opprettet i ditt konsern, eller hvis du er valgt til å

være EWC-representant, er det viktig at du kjenner til reglene for EWC. Dette regelverket er

styrende både for din og toppledelsens/konsernets håndtering.

Regelverket består av tre nivåer:

Nivå 1 - EU-direktiv

EUs direktiv

(3)

om europeiske samarbeidsråd (EWC) direktiv 2009/38/EC

(4)

.

EU-direktivet gjelder for alle EU- og EØS-land.

Nivå 2 - De nasjonale lovene om hvordan EUs direktiv er innført i hvert enkelt land.

De nasjonale lovene utgjør en presisering av EUs direktiv. I Norge har vi Lov om allmenn-

gjøring

(5)

av bestemmelser i tariffavtale om europeiske samarbeidsutvalg

(6)

med

tilhørende forskrift om europeiske samarbeidsutvalg

(7)

. Denne loven og forskriften

presiserer hvilke regler som gjelder i Norge.

Nivå 3 - EWC-avtalen

Avtale om opprettelse av et europeisk samarbeidsutvalg i foretaket/konsernet. I EWC

avtalen blir selskapet og representanter for arbeidstakerne enige om hvordan det

konkrete samarbeidsrådet skal arbeide.

Angående nivå 1:

Det første EWC-direktivet i EU kom i 1994 (direktiv 94/45/EF). Direktivet ble endret i 2009

(direktiv 2009/38/EC). Endringene i 2009 gikk ut på å forbedre rettighetene til EWC-

representantene, blant annet i forhold til informasjon og drøftinger, rett til opplæring med lønn

og rett til bistand fra fagforeningen sentralt. Dersom EWC-avtalen i konsernet er inngått før

22.09.1996 gjelder ikke rettighetene i 1994 og 2009 direktivene, men en bør her arbeide for å

forholde seg til det nye regelverket. Dersom EWC-avtalen i konsernet er inngått i perioden fra

22.09.1996 til 04.06.2009 gjelder reglene i 2009 direktivet. Er EWC-avtalen derimot inngått i

perioden 05.06.2009 til 05.06.2011 gjelder reglene i 1994 direktivet. Dersom EWC-avtalen i

konsernet er inngått fra og med 06.06.2011 og etter dette, gjelder reglene i 2009 direktivet i

sin helhet. Det samme gjelder for EWC-avtaler som blir inngått i fremtiden.

Angående nivå 2:

I Norge har vi gjort EWC-direktivene om til norsk lov, implementert disse i norsk rett.

Den norske loven har allmenngjort Tilleggsavtale VIII i Hovedavtalen mellom LO og NHO fra

2014. Hovedavtalen mellom YS og NHO, og YS og Virke har tilsvarende ordlyd i henholdsvis

Tilleggsavtale VIII og Tilleggsavtale X.

EWC-regelverket for Norge er derfor direkte regulert i Hovedavtalene.

2.0 Regelverk og definisjoner