Table of Contents Table of Contents
Previous Page  6 / 46 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 6 / 46 Next Page
Page Background

6.

Konsernet skal bidra til å skape gode forutsetninger for arbeidet i EWC ved å sørge for tolking,

oversettelse av materiale, gjennomføre hyppige møter, og ved å gi ressurser til arbeidsutvalg

og eventuelle arbeidsgrupper.

1.4 EWC i praksis

EWC skal møtes minst en gang i året. UNI skiller mellom to former for EWC: Det «symbolske»,

hvor arbeidet er begrenset til ett årlig møte, og det «proaktive», med jevnlig dialog mellom

arbeidstakerne og arbeidsgiverne. I sistnevnte utgjør EWC basen for informasjon, samarbeid,

forhandlinger og overenskomster. UNI har erfart at det ofte trengs en viss tid fra et EWC blir

etablert, til et EWC blir proaktivt. Erfaring viser at en slik prosess tar gjennomsnittlig fem år.

Svensk forskning viser at EWC gjennomgår tre utviklingsfaser:

1.

Når EWC blir stiftet.

2.

Når EWC konstitueres og delegatene lærer hverandre å kjenne.

3.

Når EWC begynner å fungere.

De største utfordringene kommer gjerne i fase 3, fordi fagforeningene ofte mangler en visjon

for EWC og ikke helt vet hva EWC skal brukes til.

Det er store forskjeller på arbeidet i et EWC, avhengig av om konsernet har hovedsete i Norge

eller for eksempel i London, Paris, Madrid eller i Norden. Her har representantene for arbeids-

takerne fra landet konsernet har sitt hovedkontor en spesielt viktig rolle, fordi disse repre-

sentantene ofte sitter med mye informasjon om konsernet, og har opparbeidet kontakter og

relasjoner til toppledelsen.