Table of Contents Table of Contents
Previous Page  4 / 46 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 4 / 46 Next Page
Page Background

4.

1.1. Hva er Europeisk Samarbeidsutvalg (ESU)/European Works

Council (EWC)?

Arbeidstakere i virksomheter med aktivitet i flere land trenger en felles arena hvor de kan

møte toppledelsen i selskapet/konsernet. EWC/ESU kan fylle dette behovet. Den internasjonale

betegnelsen er European Works Council (EWC). I Norge brukes betegnelsen Europeisk

Samarbeidsutvalg (ESU). Den internasjonale betegnelsen vil bli brukt videre i denne hånd-

boken.

EWC er et samarbeidsforum og et viktig verktøy for de ansattes representanter. Her kan de få

informasjon og innflytelse gjennom samtaler og dialog med toppledelsen i konsernet. Ofte er

tillitsvalgte utpekt til å være EWC-representant, men det behøver ikke å være slik.

Hvis konsernet har minst 1000 arbeidstakere og minimum 150 arbeidstakere i minst to

europeiske land, kan arbeidstakerne kreve at EWC opprettes.

En rekke større europeiske konsern har EWC i dag, mens andre ennå ikke har kommet så

langt. I 2009 var det ca. 2200 konsern i EØS/EU som oppfylte kriteriene for å kunne opprette

EWC, og ca. halvparten av dem hadde gjort dette.

1.2 Hvorfor er det viktig å ha EWC i store europeiske konsern?

Formålet med EWC er å bedre de ansattes informasjons- og drøftingsrettigheter i virksomheter

med aktiviteter som går over landegrensene. De ansatte har behov for informasjon og

drøftinger hvis de for eksempel blir berørt av beslutninger som tas av morselskapet i et annet

europeisk land.

Ofte samordner ledelsen seg på europeisk konsernnivå, mens fagforeningene bare finnes lokalt

på arbeidsplassene og på forbundsnivå i de enkelte land. Det er derfor viktig at arbeidstakerne

fra de forskjellige landene har en formell og akseptert arena hvor de kan møte toppledelsen i

konsernet.

Tillitsvalgte har mye å vinne på å forbedre samarbeidet på tvers av landegrensene og mellom

alle fagforeningene som representerer de ansatte i konsernet. Et sterkt EWC kan dermed være

en link og en motvekt til ledelsens samordning på konsernnivå.

Samarbeidsforumet EWC gir ansatte rett til medbestemmelse og påvirkningsmuligheter, i

tillegg til tilstedeværelse overfor og sammen med konsernets europeiske ledelse.

Flere av de eksisterende EWC-avtalene er inngått med konsern som har hovedsetet sitt i

Norge. For tillitsvalgte i Norge som allerede har nær kontakt med toppledelsen, vil EWC være

nyttig for å få enda bedre informasjon om hva som skjer i de andre landene der konsernet har

virksomheter.

1.0 Innledning