Table of Contents Table of Contents
Previous Page  10 / 46 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 10 / 46 Next Page
Page Background

10.

Ethvert internasjonalt konsern med virksomhet i Europa kan opprette EWC.

I konsern av en viss størrelse og struktur kan ledelsen eller tillitsvalgte / de ansatte anmode

om forhandlinger om opprettelse av EWC.

Dette gjelder foretak eller konsern med:

Minst 2 virksomheter i to forskjellige EU/EØS-land

Minst 1000 arbeidstakere totalt i EU/EØS-land

Minst 150 arbeidstakere i 2 forskjellige EU/EØS-land

Som «ansatt» menes det antall ansatte, herunder deltidsansatte, som var sysselsatt på det

tidspunktet da anmodningen om å opprette EWC ble fremsatt.

Hovedavtalen har regler om konsern, kontrollerende foretak og ansatt.

Tilleggsavtale VIII om europeiske samarbeidsutvalg i Hovedavtalen mellom YS og NHO:

§ 2 6.- 9. ledd

Begrepene konsern og kontrollerende foretak i denne avtale bygger på definisjonene i

aksjelovens § 1-2. Med kontrollerende foretak forstås den virksomhet som i henhold til

disse definisjoner utøver bestemmende innflytelse over de øvrige enheter.

Dersom konflikt mellom norsk og utenlandsk lovgivning medfører at to eller flere fore-

tak innen et konsern kan betraktes som kontrollerende, skal det foretak som har rett til

å utpeke mer enn halvparten av medlemmene i det annet (de andre) foretaks styrende

organer anses som det kontrollerende, med mindre det godtgjøres at et annet foretak

har bestemmende innflytelse av andre grunner.

Begrepet «ansatt» omfatter det antall ansatte, herunder deltidsansatte, som er syssel-

satt på det tidspunkt anmodning fremsettes om å opprette europeisk samarbeidsutvalg.

Dersom gjennomsnittlig antall arbeidstakere, medregnet deltidsansatte, i de to fore-

gående år har vært høyere enn på det tidspunkt anmodningen fremsettes, legges dette

antall til grunn.

§ 2 2.ledd

Norske foretak med minst 1 000 ansatte innenfor EØS og med minst 150 ansatte i

hvert av minst to EØS-land, heretter kalt fellesskapsforetak, konserner/grupper av fore-

tak med kontrollerende selskap i Norge og med minst 1 000 ansatte innenfor EØS, når

konsernet omfatter minst to foretak i forskjellige EØS-land som hvert sysselsetter minst

150 arbeidstakere.

3.0 Hvilke konsern er omfattet av regelverket?