Table of Contents Table of Contents
Previous Page  5 / 46 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 5 / 46 Next Page
Page Background

(1) Hovedavtalen mellom YS og Virke har en likelydende ordlyd i Tilleggsavtale X

(2) UNI Global Union er en global fagforening som Negotia er medlem av, og som arbeider for bedre lønns- og arbeidsvilkår i

hele verden. Medlemmene i Negotia er plassert i UNI-sektorene ICTS (Industri og IKT) og Commerce (Handel).

5.

Men mest nytte av EWC har trolig norske EWC-representanter innenfor selskaper med ansatte i

Norge, men hvor hovedkontoret ligger i andre EØS-land. I disse tilfellene har de norske fag-

foreningene vanligvis ikke nær kontakt med toppledelsen i konsernet. EWC blir dermed

viktig for å få innsyn i konsernets arbeid og fremtidsplaner. Ofte får EWC-representantene ny

og oppdatert informasjon om selskapets situasjon, som selv ikke den norske ledelsen har mot-

tatt; eller bare delvis har mottatt.

Videre er formålet med EWC å øke tilliten mellom ledelsen og de ansatte, og skape større en-

gasjement hos de ansatte i konsernet. Det vil gi de ansatte større forståelse for faktorene som

påvirker ledelsens avgjørelser. De ansatte kan da være med på å bygge en positiv bedrifts-

kultur og synliggjøre selskapets omtanke for sine ansatte. Informasjon og drøftinger må tilret-

telegges på en slik måte at de virker effektivt, og gjør det mulig for foretak og konsern å treffe

beslutninger på en effektiv måte.

Informasjon og drøftinger må skje på et relevant ledelsesnivå, avhengig av hvilke emner som

behandles.

EWC erstatter ikke de tillitsvalgtes ordinære medbestemmelsesrett etter Hovedavtalene.

Tilleggsavtale VIII om europeiske samarbeidsutvalg i Hovedavtalen mellom YS og NHO

(1)

:

1.3 EWC som verktøy for fagforeningen

Det internasjonale fagforeningsnettverket UNI Global Union (UNI)

(2)

, og fagforeningene i

Norden, har et sammenfallende syn på hvordan EWC skal anvendes. Dette kan sammenfattes i

følgende punkter;

EWC er et fagforeningsanliggende.

EWC skal være et middel for å oppnå innflytelse for de ansatte.

EWC skal være et verktøy for å få innflytelse over beslutninger som har effekt over lande-

grensene (grenseoverskridende effekt).

EWC skal være et verktøy for å bygge et lokalt fagforeningsnettverk i EU.

Fra fagforeningene i Norden finnes det i tillegg forventninger om hva arbeidsgiveren primært

skal bidra med:

Konsernledelsen skal informere og drøfte en rekke spørsmål med EWC, blant annet før det

fattes beslutninger om:

Strukturelle spørsmål, særlig slike som har effekt på sysselsettingen.

Policyspørsmål om arbeidsmiljø, personal, kompetanseutvikling med mer.

Innføring av ny teknikk.

Konsernets etiske retningslinjer (codes of conduct).

Globale rammeavtaler (global framework agreement).

§ 1. Formål

Formålet med denne avtale er å bedre de ansattes konsultasjons- og informasjons-

rettigheter i foretak og konserner med virksomhet innenfor EØS-området, og derved

videreføre til disse foretak de gode samarbeidsrelasjoner som er utviklet i avtaleverk og

praksis i norsk arbeidsliv.

Informasjon og konsultasjon skal tilrettelegges på en slik måte at de virker effektivt, og

at de gjør det mulig for foretak og konserner å treffe beslutninger på en effektiv måte.