Table of Contents Table of Contents
Previous Page  9 / 46 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 9 / 46 Next Page
Page Background

rettighetene til arbeidstakerne.

Med «informasjon» menes opplysninger som toppledelsen gir arbeidstakernes EWC-

representanter for at disse skal kunne sette seg inn i saken og undersøke den. Denne

informasjonen skal gis på et slikt tidspunkt, på en slik måte og med et slikt innhold at EWC-

representantene har mulighet til å foreta grundige vurderinger av mulige virkninger.

Informasjonen skal danne grunnlaget for drøftinger med toppledelsen i konsernet.

Med «drøfting» (konsultasjon) menes utveksling av synspunkter mellom EWC- representantene

og toppledelsen. Drøftinger skal gjennomføres etter at EWC-representantene har fått rimelig

tid til å sette seg inn i informasjonen de har mottatt. Drøftingene skal foregå på et tidspunkt,

på en slik måte og ha et slikt innhold at EWC-representantene vil være i stand til å forstå og

uttale seg om det foreslåtte tiltaket.

Felles for informasjon og drøftinger er at disse skal skje på et så tidlig tidspunkt at EWC-

representantene har mulighet for reell påvirkning på beslutningen. Med andre ord skal

informasjon og drøftinger skje i god tid før ledelsen fatter beslutning i saken.

EWC-representantene skal få så god informasjon i saken at de kan analysere data, innhente

eksperter ved behov og ha en intern diskusjon i EWC. I drøftingene bør EWC-representantene

vurdere hvilke virkninger tiltaket har på lønns- og arbeidsvilkår. Videre hvilken betydning dette

har for arbeidsmiljø og sosiale forhold. EWC-representantene bør også vurdere hensikts-

messigheten av tiltaket og se på alternative løsninger.

Dersom toppledelsen ikke følger informasjons- og drøftingsbestemmelsene, bør EWC-

representantene ta dette opp i EWC-møtene.

Tilleggsavtale VIII om europeiske samarbeidsutvalg i Hovedavtalen mellom YS og NHO:

§ 2 10. og 11. ledd

I denne avtalen skal begrepet «informasjon» bety de opplysninger arbeidsgiver gir

arbeidstakernes representanter for at de kan sette seg inn i saken og undersøke den.

Informasjonen skal gis på et slikt tidspunkt, på en slik måte og med et slikt innhold som

gjør det mulig for arbeidstakernes representanter å foreta en grundig vurdering av de

mulige virkningene, og ved behov forberede konsultasjon med det relevante organ i et

foretak som omfatter virksomhet i flere EØS-land.

I denne avtalen skal begrepet «konsultasjon» bety utveksling av synspunkter mellom

representanter for arbeidstakerne og ledelsen på et slikt tidspunkt, på en slik måte og

med et slikt innhold som gjør det mulig for arbeidstakernes representanter å uttale seg

om det foreslåtte tiltaket innen rimelig tid, basert på den informasjon de har mottatt.

9.