Table of Contents Table of Contents
Previous Page  12 / 46 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 12 / 46 Next Page
Page Background

12.

4.1 Hvordan opprettes EWC – i korte trekk?

EWC opprettes etter anmodning fra en av partene. Deretter gjennomføres forhandlinger mel-

lom toppledelsen i konsernet og en forhandlingsdelegasjon som representerer de ansatte i

samtlige EU/EØS-land hvor konsernet har virksomhet. Forhandlingene skal lede frem til en

avtale om EWC. Avtalen skal inneholde en beskrivelse av samarbeidsutvalgets sammensetning,

virksomhet og arbeidsmåte. EWC-avtalen bør kontinuerlig evalueres og eventuelt reforhandles.

4.2. Skriftlig anmodning om forhandling

Skriftlig anmodning om forhandlinger om opprettelse av EWC kan enten fremsettes av

konsernets sentrale ledelse i Norge, eller av minst 100 ansatte eller deres representanter i

minst to virksomheter i konsernet, og da fra minst to forskjellige EU/EØS land. Partene kan

også umiddelbart bli enige om opprettelse av EWC.

Anmodningen om forhandlinger skal være skriftlig, være adressert til sentral ledelse –

hovedkontoret/hovedadministrasjonen – med dato for når kravet ble fremmet. Som regel blir

dette utført av, eller i samarbeid med, fagforeningene i de aktuelle landene.

Det er ledelsen som er ansvarlig for å opprette EWC i konsernet eller utarbeide informasjons-

og høringsprosedyre.

Tilleggsavtale VIII om europeiske samarbeidsutvalg i Hovedavtalen mellom YS og NHO:

4.3 Særlig forhandlingsutvalg for de ansatte (SFU/SNB)

4.3.1 Innledning

Etter at skriftlig anmodning om EWC har blitt sendt og/eller at partene er blitt enige om opp-

rettelse av EWC, skal det nedsettes et særlig forhandlingsutvalg (SFU). På engelsk Special

Negotiation Body (SNB). Den internasjonale betegnelsen vil bli brukt i det videre.

4.3.2 Hvem og hvor mange deltar i det særlige forhandlingsutvalget (SNB)?

§ 3. Opprettelse av samarbeidsordning, § 3 3. ledd.

Anmodning om forhandlinger kan fremsettes skriftlig av foretakets/konsernets sentrale

ledelse i Norge (heretter kalt ledelsen), eller av minst 100 ansatte eller deres

representanter i minst to virksomheter i minst to forskjellige EØS-land.

4.0 Hvordan opprette EWC?