Table of Contents Table of Contents
Previous Page  25 / 46 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 25 / 46 Next Page
Page Background

25.

8.1. Direktekontakt med UNI

I UNI Europa

(14)

er det et EWC-team som har ansvar for spørsmål knyttet til EWC. En av UNIs

oppgaver er å sette EWC-arbeidet inn i et europeisk perspektiv. Arbeidstakerrepresentantene

kan henvende seg der for å diskutere policyspørsmål eller for å finne rett kontaktperson, for

eksempel om man ønsker kontakt med fagforeningsrepresentanter fra land der konsernet har

virksomhet, men der det for tiden ikke finnes noen EWC-representant.

EWC-teamet i UNI Europa består i dag av:

Sabrina Demarchi

(Sabrina.Demarchi@uniglobalunion.org

),

Nicola Konstantinou

(nicola.konstantinou@uniglobalunion.org)

og

Birte Debben

(Birte.Dedden@uniglobalunion.org

).

8.2 Koordinator

For hvert EWC finnes det en koordinator for fagforeningene. Denne skal være oppnevnt av den

globale fagforeningen UNI. Koordinatorens rolle er å jobbe for et samlende EWC, gi støtte til

EWC-representantene og sikre at forhandlinger om SNB- og EWC-prosesser er i tråd med UNIs

policy. I tillegg skal koordinatoren være en link mellom EWC og UNI Europa.

Vanligvis er koordinatoren en ansatt i UNI Europa eller en representant fra et fagforbund i det

landet der konsernet har sitt hovedkontor. Representantene som sitter i arbeidsutvalget bør ha

jevnlig kontakt med koordinatoren og rapportere dersom det er større forandringer på gang i

konsernet eller om det oppstår problemer i EWC-arbeidet.

Det er mulig å kontakte EWC-teamet i UNI Europa og komme med forslag til koordinator. UNI

Europa avgjør hvem som skal oppnevnes som koordinator.

Koordinatoren bør være en person som har erfaring med EWC og som har forståelse for lov-

givningen i det landet der konsernet har sitt hovedkontor.

Koordinatoren bør inviteres til å være med på EWC-møtene, og vedkommende bør delta i

forhandlinger om avtaler eller reforhandling av EWC-avtalen.

8.3 Bistand fra ekspert

EWC eller arbeidsutvalget (Select Committee) kan søke bistand fra eksperter etter eget valg

hvis det finner dette nødvendig for å kunne utføre sine oppgaver. Det kan for eksempel være

eksperter på finans, økonomi og juridiske eller tekniske spørsmål. Eksperten kan også ha fag-

kunnskap i kulturelle spørsmål knyttet til EWC og samarbeidsmodeller. UNI Europas EWC-team

kan kontaktes for råd om bruk av ekspert. Toppledelsen kan bestemme at bare en ekspert skal

8.0 Bistand

(14) UNI Global Union er delt opp i ulike geografiske regioner. Det er UNI Europa som håndterer spørsmål knyttet til EWC i

Europa.