Table of Contents Table of Contents
Previous Page  28 / 46 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 28 / 46 Next Page
Page Background

28.

Transcom

Eddi Bengtson, Hovedtillitsvalgt for Negotia i Transcom Norge AS

Jeg har deltatt som EWC-representant for Transcom Norge i 4 år, og har gode erfaringer med

EWC-samarbeidet internasjonalt i Transcom. EWC ble opprettet i Transcom i 2008. I hoved-

trekk er det et møte per år som går over to dager. Dette har tidligere blitt holdt i Barcelona,

men i år var møtet flyttet til Madrid. Jeg deltok på dette møtet tidlig i juni.

Første dag er det et innledende møte uten ledelsen til stede. Her tas grenseoverskridende

problemstillinger som berører mer enn ett land opp i plenum og alle spørsmål som ønskes

løftet og besvart av konsernledelsen gjennomgås.

Påfølgende dag avholdes det formelle møtet med toppledelsen internasjonalt. De besvarer våre

problemstillinger/spørsmål.

I løpet av året blir det holdt enkelte telefonmøter med koordineringsutvalget, som jeg også

tidligere har deltatt i.

I år var vi totalt 12 delegater fra 8 land.

Min erfaring er at det er en god arena for å få en full oversikt over selskapets nåværende

posisjon, økonomi og fremtidsutsikter, samtidig som det er en arena for å få belyst og

forhåpentlig forbedret problemstillinger som vedrører flere land.

Det er kun et møte per år, og det er en del utskifting av EWC-representanter. Dette gjør at

kontinuiteten kunne vært bedre enn den er i dag.

Enkelte EWC-representanter har ingen eller lite engelskkunnskaper, noe som gjør kom-

munikasjonen krevende. Transcom stiller med tolk til disse under selve EWC-møtene.

Jeg har generelt hatt bedre samarbeid og dialog med de landene som har mer faste delegater,

i og med at det opparbeides nettverk via bekjentskaper. Spesielt vil jeg nevne hovedtillitsvalgt

for Unionen i Transcom Sverige.

Coca Cola

Genevieve Prebensen, Hovedtillitsvalgt for Negotia i Coca-Cola Norge AS

Da jeg begynte i EWC, så var det en relativt ny opplevelse for meg.

Det er utfordrende fordi det er mange språk, mange ulike interesser som går på tvers av

hverandre og det er ofte totalt ulike tariffavtaler i de enkelte landene. Dessuten var det veldig

10.0 Erfaring med EWC fra ulike bransjer