Table of Contents Table of Contents
Previous Page  32 / 46 Next Page
Information
Show Menu
Previous Page 32 / 46 Next Page
Page Background

Elektroniske vedlegg og linker

Elektroniske vedlegg:

Regelverk

EUs direktiv om europeiske samarbeidsråd (EWC) direktiv 2009/38/EC

Engelsk utgave + andre språk:

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:122:0028:0044:EN:PDF

Norsk uoffisiell utgave:

https://www.regjeringen.no/contentassets/5550a2ab8b764ea9be095742ab3d6b39/direktiv_ uoffisiell_oversettelse.pdf

EUs direktiv om europeiske samarbeidsråd (EWC) Direktiv 94/45/EF.

Engelsk utgave + andre språk:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1474285288691&uri=CELEX:31994L0045

Norsk uoffisiell utgave:

http://www.efta.int/sites/default/files/documents/legal-texts/eea/other-legal-documents/ translated-acts/norwegian/n31994L0045.pdf

Lov om allmenngjøring av bestemmelser i tariffavtale om europeiske samar-

beidsutvalg m.v som presiserer hvilke regler som gjelder i Norge:

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1996-08-23-63?q=94/45/ef

Forskrift om europeiske samarbeidsutvalg mv. med vedlegget Tilleggsavtale

VIII, Hovedavtalen mellom YS og NHO av 2014:

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2000-07-28-797?q=94/45/ef

Hovedavtalen YS-NHO, Tilleggsavtale VIII:

http://www.emagcloud.com/Parat/Hovedavtalen_YS_og_NHO_2014__2017/index.html#/82/

Hovedavtalen YS-Virke, Tilleggsavtale X:

https://www.negotia.no/l%C3%B8nns-og-arbeidsvilk%C3%A5r/tariffavatler

UNI Europas retningslinjer

UNI Europa har utgitt materialet « European Works Counsils – Guidelines for

EWC work and experiences», både i kort- og lang versjon:

http://www.uniglobalunion.org/publications/uni-europa-guidelines-european-works-councils- short-version http://www.uniglobalunion.org/publications/uni-europa-guidelines-european-works-councils- full-version

32.