Negotia | Magasin nr. 1 - 2019

N E G O T I A M A G A S I N – 1 / 2 0 1 9 1 1 – Frafallet i arbeidslivet skal reduseres. For å oppnå dette skal innsatsen rettes mot bransjer og sektorer som har potensial for redusert sykefra- vær. Det skal settes egne mål for prioriterte bransjer og legges vekt på forebyggende arbeidsmiljøarbeid og reduksjon av lange gjentakende sykefravær. Det legges stor vekt på partenes felles innsats på arbeids- plassen, og at virkemidler og tiltak skal være målrettede og treffsikre for å bidra til gode resultater. Virkemidlene handler blant annet om arbeidsmiljøsatsing, tilgang til NAVs ressurser, etable- ring av bransje­ programmer, kompetansetiltak for langtids­ sykmeldte og opp­ fordring til utvidet egenmelding. (Se faktaramme). Nasjonale målsettinger • Sykefraværet skal reduseres med 10 prosent sammenliknet med 2018 • Frafallet skal reduseres Viktige virkemidler • Arbeidsmiljøsatsing. Etablere en ny arbeidsmiljøsatsing med vekt på kunnskapsutvikling, formidling og veivisning i fore- byggende arbeidsmiljøarbeid. En nettportal på Arbeidstilsynets nettsider skal formidle kunnskap og kompetanse om effektivt forebyggende arbeidsmiljøarbeid. • Samarbeid med NAV. Hele arbeidslivet får tilgang på arbeids- livssentrenes ressurser. NAV Arbeidslivssenter og den enkelte virksomhet får også større handlingsrom til selv å bestemme hvordan de vil samarbeide. • Bransjeprogrammer. Målrette innsatsen mot bransjer og sektorer som har potensial for å redusere sykefravær og frafall gjennom bransjeprogrammer. • Kompetansetiltak. Forsøk med kompetansetiltak for langtidssykmeldte som på grunn av sykdom eller skade ikke kan komme tilbake til sin tidligere arbeidsgiver. • Utvidet egenmelding. Virksomheter som i dag har utvidet egenmelding kan og bør fortsette med det. I avtalen oppfordres virksomheter som i dag ikke har utvidet egenmelding til å vurdere dette. Det blir også foreslått at det innføres en plikt for arbeids­ giver til å drøfte utvidet rett til egenmelding med de tillitsvalgte. Det innebærer at flere arbeidstakere enn i dag kan få mulighet til utvidet egenmelding. • HelseIArbeid. Satsing på helsefremmende og forebyggende kunnskapsformidling på arbeidsplassen (HelseIArbeid), med rask tilgang på individrettet tverrfaglig utredning og avklaring som skal fremme mestring og arbeidsdeltakelse. Målgruppen er det store antallet arbeidstakere som står i fare for å falle utenfor arbeidslivet grunnet muskel-skjelettlidelser og/eller psykiske plager. Aktivt utviklingsarbeid Arbeidsmiljøsatsingen forberedes og etableres gjennom et utviklingsprosjekt i 2019. Tiltak i satsingen skal prøves ut blant annet gjennom piloter. Veivisningsmateriell og anbefalinger gjøres tilgjengelig for virksomhetene fortløpende. IA-avtalen er tilgjengelig på nettsiden regjeringen.no Intensjonsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv – Et arbeidsliv med plass for alle (Gjeldende fra 1. januar 2019 til 31. desember 2022) FAKTA profil Hege Herø, seniorrådgiver i YS

RkJQdWJsaXNoZXIy Njc5Ng==