Negotia | Magasin Nr. 4 - 2020

N E G O T I A M A G A S I N – 4 / 2 0 2 0 1 3 diskusjonsrom, og liknende. Her må vi prøve og feile, for å skaffe oss erfa- ringer med hva som fungerer, sier Pål Hannevig. Gode erfaringer så langt I tillegg til de nevnte webinarene har Negotia også gjennomført noen få digitale kurs i tiden etter at koronaen slo inn. Temaene som er prøvd ut er konflikthåndtering og presentasjons- teknikk. – Hva forteller erfaringene med det digitale kursformatet oss så langt? – Vi er positivt overrasket over hvor bra det faktisk kan fungere. Mange er etter hvert godt kjent med digitale plattformer som Zoom og Teams, og behersker dette formatet. Påmeldingen har vært litt lavere enn vanlig på de kursene vi har kjørt digitalt til nå, men til gjengjeld har deltakerne vært svært aktive under- veis. Utviklingssjefen har også inn­ trykk av at mange setter pris på å kunne delta på kurs uten å måtte reise bort fra hjem og familie: – Mange har det travelt på hjemmebane, og sånn sett gir det digitale en fordel. Samtidig må vi regne med at ønsket om møtes fysisk blir økende jo lenger denne situasjo- nen fortsetter. Antakelig vil det resultere i rekordmange kurspåmel- dinger når vi igjen åpner for fysiske samlinger. Forventer stor interesse – Hvordan tror dere interessen for å delta på en digital utgave av kompe­ tanseprogrammet vil bli? – Det er veldig mange nye tillits- valgte som i trekvart år har ventet på å komme på kurs, så vi forventer at interessen blir stor. En ytterligere fordel med en digital versjon av programmet er at det kan gjennom- føres oftere enn de fysiske samlin- gene, slik at enda flere kan delta. – Når kan tillitsvalgte vente å få tilbudet? – Ambisjonen er å lansere dette fra første kvartal 2021. Nå mot slutten av året kjører vi testkurs i tre varianter, for å finne den beste gjen- nomføringsformen på det digitale formatet, sier utviklingssjef Pål Hannevig. n Følg med på negotia.no for annonsering av de nye kurs­ tilbudene. Tester ut gjennomføringsform Negotia gjennomfører for tiden (november/desember) tre test- kurs i digitalt format. Gjennomføringsformen på hvert av dem legges opp litt forskjellig, mens innholdet i utgangspunktet er likt. Hensikten er å få erfaring med hvilke metoder som fungerer best, og videreføre dette når kompetanseprogrammet lanseres digitalt i 2021. KUNNSKAP PÅ NYE PLATTFORMER. – Vi må tenke nytt og annerledes om læring, og se på hvordan vi kan skape en form for digital samhandling, sier Negotias utviklingssjef Pål Hannevig (t.v.). Lasse Hamre i firmaet Task deltar i utviklingsarbeidet.

RkJQdWJsaXNoZXIy Njc5Ng==