Negotia | Magasin Nr. 4 - 2020

N E G O T I A M A G A S I N – 4 / 2 0 2 0 1 1 POLITISK PLATTFORM Negotia er en partipolitisk uavhen­ gig fagforening som organiserer ansatte innenfor privat næringsliv og frivillig sektor. «Politisk platt­ form» beskriver Negotias over­ ordnete politikk og verdigrunnlag. Arbeidsliv Negotia jobber for et arbeidsliv hvor ansatte har reell innflytelse, hvor virksomheten verdsetter sine med­ arbeidere og hvor den enkelte gis muligheter for egen utvikling. Fremme den norske modellen med samarbeid mellom arbeidslivpartene og myndighetene. Ansatte skal ha reell innflytelse og medbestemmelse på arbeidsplassene. Faste jobber og heltidsstilling er overordnet mål. Fordeling av verdiskapning gjennom lokale lønnsforhandlinger tilpasset bedriftens situasjon. Arbeidstid som bidrar til god balanse mellom jobb og fritid. Forbedring av obligatorisk tjenestepensjon og utjevning av pensjonsforskjeller. Kompetanse Negotia mener livslang læring og kontinuerlig påfyll av kompetanse blant medarbeidere er helt avgjørende for å sikre høy sysselsetting, verdi­ skaping og innovasjon, samt en sunn økonomisk utvikling i årene som kommer . Etter- og videreutdanningstilbudet på videregående nivå, fagskoler og i høyere utdanning styrkes. Bestem- melsene om kompetanseheving i hovedavtalene og overenskomstene må forsterkes, og følges opp i henhold til intensjonene. Virksom- hetene må ha kompetanseplaner for sine ansatte. Etablering av et helhet- lig nasjonalt system for verdsetting av realkompetanse. Næringspolitikk Negotia mener Norge må ha en aktiv næringspolitikk, som sikrer høy syssel­ setting, en bærekraftig utvikling og verdiskaping over hele landet. Myndighetene må utøve en økono- misk politikk og en næringspolitikk som sikrer levedyktige arbeidsplasser og full sysselsetting. Det trengs robuste styringssystemer knyttet til digitalisering, som sikrer medvirkning fra de ansatte og tillits- valgte. Økt satsing på forskning og utdanning, hvor bruk av ny og bære- kraftig teknologi står sentralt. Nødvendig med avtaler som bidrar til en åpen og regulert verdens­ handel, og samtidig ansporer til anstendige arbeidsvilkår. Beholde en høy grad av norsk eierskap til bedrifter i Norge. Samfunnspolitikk Negotia tror på et demokratisk samfunn med robuste institusjoner, høy grad av tillit, små forskjeller og et sterkt fellesskap. Arbeidstakerorganisasjonenes kamp for faglige rettigheter, demokrati, menneskerettigheter, fattigdoms­ bekjempelse og klima og miljø, er like viktig som før. Et sterkt felles- skap og gode velferdsordninger for alle, gir frihet, skaper trygghet og bidrar til mindre forskjeller og rett- ferdig omfordeling. Det er fortsatt nødvendig med strukturelle grep for å stimulere til likestilling og like- lønn. Personer som får opphold i Norge må integreres i samfunnet så raskt som mulig, og få brukt sine ressurser og kompetanse i arbeids­ livet. Et grønt skifte må baseres på kunnskap og kompetanse opp­ arbeidet i etablerte næringer. Det er et mål å sikre bosetting over hele landet. Dette forutsetter også poli- tiske tiltak som fremmer syssel­ setting i distriktene. (Tekstene er forkortet og tilrettelagt av redaksjonen.) Illustrasjon: Cathrine Ekenes Iversen

RkJQdWJsaXNoZXIy Njc5Ng==