Negotia | Magasin nr. 4 - 2017

N E G O T I A M A G A S I N – 4 / 2 0 1 7 8 Negotias strategi de neste tre årene: En styrket posisjon Hovedstrategien for perioden 2018 til 2020 lyder slik: Opprettholde og styrke posisjonen som det største YS-forbundet i privat sektor. Hovedstrategien er splittet opp i disse fire delmålene: 1. Videreutvikle tariffavtalene – flest mulig medlemmer skal være dekket av tariffavtale Sørge for kompetent klubbarbeid og flere aktive tillits­ valgte. Arbeide for at de tillitsvalgtes posisjon styrkes. Tilpasse avtalene til utviklingen i arbeidslivet innen blant annet kompetanse og digitalisering. Vurdere opprettelse av bransjerettete tariffavtaler i de tilfellene dette er hensiktsmessig. Drive en målrettet rekruttering og styrke medlemsservicen. 2. Bidra til et arbeidsliv hvor ansatte verdsettes og har medbestemmelse Fortsatt være til stede i hele privat sektor, og rekruttere kunnskapsarbeidere i alle bransjer. Arbeide for ansattes medbestemmelse på arbeidsplassen gjennom velfunge­ rende partssamarbeid lokalt og sentralt. Fremme en livs­ fasepolitikk som ivaretar behov for fleksibilitet i ulike livsfaser. Hovedmålet om at alle arbeidstakere som ønsker det skal ha fast ansettelse og heltidsstilling, står fast. Delingsøkonomien må ikke svekke arbeidstakeres mulighet for anstendige vilkår. Dagens obligatoriske tjenestepensjon må forbedres, slik at alle sikres en god økonomi som pensjonister. Landsmøtet vedtok ny strategisk plan for den neste tre-årsperioden. Målet er en styrking både i kvalitet og kvantitet. 3. Bidra til en næringspolitikk som gir grunnlag for levedyktige arbeidsplasser Virksomhetene må investere i kunnskap og videreutdan­ ning for sine ansatte. Tilrettelegging for kontinuerlig kompetanseheving i et livsløpsperspektiv er viktig. Etablering av nasjonalt system for verdsetting av real­ kompetanse, og nasjonale finansieringsordninger for etter- og videreutdanning. Beholde og utvikle nærings­ virksomhet i Norge. Bidra til at utflagging hindres, blant annet ved satsing på kompetanse. Eierskap må utøves på en måte som bidrar til opprettholdelse av lønnsomme og varige arbeidsplasser. 4. Bidra til en samfunnspolitisk utvikling som er relevant for medlemmene Fokus på likeverd og likestillingsarbeid som bygger opp om respekten for enkeltindividet. Støtte innsats og tiltak for utjevning av kjønnsdeling i arbeidsmarkedet. Mener det fortsatt er nødvendig med strukturelle grep som stimulerer til likestilling og likelønn. Personer som får opphold i Norge må bli integrert i samfunnet så raskt som mulig. Norskopplæring og rask utstedelse av arbeidstillatelser må prioriteres. Bidra til at omstillingen til «grønne arbeidsplasser» skjer i dialog mellom partene i arbeidslivet – digitalisering og teknologisk utvikling er sentrale faktorer. NB! Tekstene under hvert av delmålene er forkortet. LANDSMØTET Fra Negotias landsmøte 18. og 19. november 2017.

RkJQdWJsaXNoZXIy Njc5Ng==