Negotia | Magasin nr. 4 - 2017

N E G O T I A M A G A S I N – 4 / 2 0 1 7 2 8 FAGAKTUELT Pålagt taushetsplikt At arbeidsgiver pålegger tillitsvalgte taushetsplikt når forhold ved bedriften drøftes er ikke uvanlig. Dette kan skape vanskelige situasjoner for den tillitsvalgte, blant annet fordi taushetsplikten kan innebære at tillitsvalgte ikke kan drøfte problemstillinger med medlemmene i klubben. Nedenfor skisseres noen problemstil­ linger knyttet opp mot taushetsplikt. Hjemmel for å pålegge taushetsplikt I hovedavtalene er det ingen bestem­ melse som gir direkte hjemmel for at arbeidsgiver ensidig kan pålegge tillitsvalgte taushetsplikt. Visse bestemmelser i hovedavta­ lene forutsetter imidlertid at man beholder taushet i en periode, for eksempel i forkant av arbeidsgivers informasjon til ansatte om endringer og annet i bedriften. Det følger av hovedavtalene at tillitsvalgte skal delta i å ordne opp i konflikter i minnelighet. Videre følger det av lov og tariffavtaler at tillitsvalgte har en viktig rolle blant annet i stillingsvernssaker, og det gis tilgang til mange opplysninger ved lønnsoppgjør. Det må være en forutsetning etter Hovedavtalene at tillitsvalgte kan beholde taushet om slike personopplysninger, også utover det som allerede er vernet av person­ vernlovgivningen. Hjemmel i lov Taushetsplikt kan være hjemlet i lov, og det finnes en rekke lovregler som etablerer taushetsplikt for tillits­ valgte. Personvernlovgivning er nevnt ovenfor. Børssensitiv informa­ sjon nedenfor. Innsideinformasjon – det vil forenklet si opplysninger som kan påvirke aksjekurs og lignende og som ikke er offentlig tilgjengelig eller allment kjent – vil være gjenstand for lovbestemt taushetsplikt, slik det følger av verdipapirhandellovens § 3-4. Slik taushetsplikt må tillits Illustrasjonsfoto: Terje Bergersen

RkJQdWJsaXNoZXIy Njc5Ng==