Negotia | Magasin nr. 3 - 2019

N E G O T I A M A G A S I N – 3 / 2 0 1 9 6 17. september gikk flere enn 350 av Negotias medlemmer i Felleskjøpet Agri ut streik. Kampen sto om lønn og sikring av vilkår. Etter åtte heftige dager kom partene til enighet. Åtte dagers streik ga resultater for medlemmene i Felleskjøpet Agri KAMP OM VILKÅR Felleskjøpet Agri bytter arbeidsgiver­ organisasjon fra Spekter til NHO i 2020. Negotias medlemmer i bedrif­ ten er i dag omfattet av Spekter-avta­ len som lokalt i Felleskjøpet har innbakt en rekke rettigheter og vilkår, som ikke automatisk viderefø­ res ved overgangen til NHO. Medlemmene har derfor vært opptatt av å få på plass en lokal avtale som sikrer at rettighetene følger med når NHO-avtalen trer inn 1. april 2020. Ingen ekstra kostnad Konkret sto det om blant annet: Full lønn under sykdom og svan­ gerskapspermisjon, gruppelivsforsik­ ring, en rekke arbeidstidsvilkår, helg- og kveldstillegg, vakttillegg og provisjonsavtaler. - Disse rettighetene har altså medlemmene i dagens tariffavtale, så det koster ikke Felleskjøpet Agri noe mer at de videreføres ved overgan­ gen til NHO. Likevel nektet bedrif­ ten å garantere for en slik videreføring, og de nektet å i det hele tatt snakke med Negotias klubbtil­ litsvalgte om dette i forbindelse med lønnsoppgjøret. Det er bakgrunnen for at oppgjøret havnet hos Riksme­ kleren med et lønnskrav på 11,5 prosent – og at Negotias medlemmer gikk ut i streik, sier forbundsleder Monica A. Paulsen. Det høye prosentkravet forklarer Paulsen videre på denne måten: – En vesentlig del av lønnskravet på 11,5 prosent var en verdsetting av nettopp de rettighetene og lønnsvil­ kårene medlemmene risikerte å miste når Felleskjøpet Agri til neste år bytter arbeidsgiverforening fra Spekter til NHO. Glad for enigheten Seint på kvelden på streikens åttende dag kom partene til enighet. Enig­ heten innebærer et lønnsoppgjør på 3,2 prosent, som er på linje med frontfaget. I tillegg har partene lokalt avtalt en videreføring av lønns- og arbeidsvilkårene fram til høsten 2020, når NHO-avtalen som da har trådt inn skal reforhandles. - Jeg er glad for at vi har kommet fram til enighet med Felleskjøpet om å videreføre alle våre lønns- og arbeidsvilkår fram til høsten 2020. Dette gjør at ingen av våre medlem­ mer går ned i lønns- og arbeidsvilkår 1. april slik vi risikerte hvis rettighe­ tene ikke ble sikret. Nå har vi fått sikret videreføring fram til neste Sto med rak rygg i kampen. Medlemmer i klubbstyre og forhandlingsutvalg i Negotia Felleskjøpet Agri. Fra venstre: Johannes Bye, Dagfinn Pedersen, Gard Henriksen (klubbleder), Ole-Johnny Solberg (nestleder) og Tormod Bergseng. TEKST OG FOTO: TERJE BERGERSEN

RkJQdWJsaXNoZXIy Njc5Ng==