Negotia | Magasin nr. 3 - 2019

N E G O T I A M A G A S I N – 3 / 2 0 1 9 2 6 FAGAKTUELT Avtaler om arbeidstid Som tillitsvalgt har du myndighet til å inngå avtaler om arbeidstiden på vegne av dine medlemmer. Dette innebærer også et ansvar. Her er noen praktiske tips angående utvidet overtid og fleksitid eller gjennomsnittsberegning av arbeidstiden. Hvis du som tillitsvalgt skal inngå avtale om for eksempel utvidet overtid, gjennomsnittsberegning, eller natt- eller søndagsarbeid, så må disse avtalene være helse-, velferds- og sikkerhetsmessig forsvarlig for arbeidstakerne. Og i mange tilfeller vil det være naturlig å bli enige om en form for kompensasjon. Du bør som hovedregel snakke med medlemmene og høre hva de mener om utvidelsen av arbeids­ tiden. Er du usikker på om det er forsvarlig å utvide arbeidstidsord­ ningen i det konkrete tilfellet, kan du kontakte oss i Negotia sentralt, så kan vi hjelpe til med vurderingen. Utvidet bruk av overtid Noen bedrifter har standardavtaler om utvidet bruk av overtid. Dette kan være praktisk, men det må foretas en konkret vurdering i hvert enkelt tilfelle. I vurderingen om det skal inngås avtale om utvidet bruk av overtid, bør en blant annet se hen til om arbeidstakerne det gjelder har jobbet mye overtid tidligere. Det kan også være noen som ønsker å være unntatt fra ordningen. Dette kan eksempelvis være av helsemessige grunner eller at de er aleneforsørgere og ikke har mulighet til å arbeide ekstra. En eventuell utvidelse av overtiden kan bare pålegges arbeids­ takere som i det enkelte tilfellet har sagt seg villig til det. Videre må avtalen om utvidet overtid holde seg innenfor lovens grense i arbeidsmiljølovens § 10-6, på inntil 20 timer overtid i løpet av sju dager, inntil 50 timer i fire sammenhengende uker eller inntil 300 timer innenfor en periode på 52 uker. Den totale arbeidstiden per dag, inklusiv overtid, må ikke overstige 16 timer i løpet av 24 timer. Arbeids­ taker skal i så fall sikres tilsvarende kompenserende hvileperioder eller, der dette ikke er mulig, annet passende vern. Avtale om fleksitid og gjennomsnittsberegning Dersom arbeidsgiver ønsker å innføre fleksitid eller annen gjen­ nomsnittsberegning av arbeidstiden, er arbeidsgiver helt avhengig av avtale med tillitsvalgte eller den enkelte arbeidstaker etter arbeids­ miljølovens § 10-5. I større bedrifter med eksempelvis 100 ansatte, er det ikke praktisk for arbeidsgiver å inngå avtale med den enkelte arbeidstaker. Alternativt kan arbeidsgiver søke om dispensasjon fra Arbeidstilsynet, men dette gjøres ikke ofte. Med andre ord; hvis det ikke foreligger avtale eller dispensasjon, Illustrasjon: Adobe Stock

RkJQdWJsaXNoZXIy Njc5Ng==