Negotia | Magasin nr. 3 - 2019

N E G O T I A M A G A S I N – 3 / 2 0 1 9 1 2 LØNNSOPPGJØRET Færre unge i arbeid gir samfunnet utfordringer: Er den nordiske velferdsmodellen truet? Den nordiske velferdsstaten har hittil sørget for at befolkningen har et offentlig sikkerhetsnett i vanskelige tider. Til gjengjeld har sysselsettingen og tilliten blant befolkningen vært høy. Nå er det tegn til at modellen er under press. Og Norge ser ut til å ha særlige utfordringer med å få unge i jobb. TEKST OG FOTO: CAROLINE M. SVENDSEN En del av løsningen er at så mange som mulig er i jobb framover, og at de jobber så smart som mulig. Dess­ uten må vi passe på at den høye graden av tillit som nordmenn fort­ satt har til samfunnsinstitusjonene består. Konsulentselskapet Deloitte har tatt initiativ til et prosjekt hvor man ser nærmere på hvilke utfordringer de nordiske velferdsmodellene står overfor. I forbindelse med rapporten ble toppledere i offentlig, privat og frivillig sektor intervjuet i de fem nordiske landene. De ble spurt om hva de mente var utfordringer for framtidens velferdsmodell. En foreløpig rapport ble presen­ tert på Arendalsuka, mens en større internasjonal rapport vil foreligge senere i høst. Lykke, likhet og velstand Ellen Linde fra Deloitte har vært prosjektleder for den norske delen av rapporten, mens den overordnede prosjektledelsen har vært styrt fra Danmark. Linde har selv foretatt mesteparten av intervjuene av norske ledere. – De nordiske modellene er sosiale modeller med ambisjon om både å skape vekst og skape likhet for innbyggerne sine. Denne doble ambisjonen sees ofte på som en form for paradoks, sier Linde i et intervju med Negotia magasin. Hun forteller at Deloitte ville lage denne rapporten for å bidra til debatt innenfor områder som er interessante for deres kunder. Deloitte leverer revisjon, advokat­ tjenester, finansiell rådgivning, risikoanalyser og konsulenttjenester både i Norge og internasjonalt. – Vi ønsket å vite hvilke utford­ ringer de nordiske velferdsmodellene står overfor framover, sier Linde. Hun forteller videre at de nordiske landene skårer gjennomgå­ ende høyt på indikatorer som handler om lykke, økonomisk likhet og velstand. Den foreløpige rapporten viser at alle de nordiske landene ligger an til vekst den nærmeste tiden, men at veksten primært foregår innenfor områder hvor vi allerede er gode. I så fall vil norsk økonomi fortsatt være sentrert rundt primærproduk­ sjon og inkludere olje og gass. – Det kan gi Norge en større sårbarhet når det kommer til den langsiktige økonomiske utviklingen, og det har de norske lederne som ble intervjuet vært opptatt av, sier Linde. Samfunnslimet under press Selv om mye er bra med den nordiske velferdsmodellen viser rapporten likevel noen utfordringer som peker seg ut. En av dem handler om sammenhengskraft (også kjent som social cohesion) og livskvalitet, som ser ut til å være mer under press enn tidligere. – I det egalitære (likhetsbaserte, red. anm.) Norden har denne sammenhengskraften tradisjonelt sett vært høy. Sammenhengskraft er selve samfunnslimet, det som knytter oss sammen i livet. Dette henger også nært sammen med tilli­ ten vi har til sentrale institusjoner i samfunnet, forklarer Linde. Den foreløpige rapporten viser også at det er et fall i lykkestatistik­ ken, spesielt for unge. Et annet funn som er spesielt for Norge, er at unge jenter fra 8 klasse til de går ut av videregående ser ut til å slite mer psykisk enn guttene. Linde forteller at for Norges del viser tallene at vi skårer høyest av alle de nordiske landene på institusjonell kvalitet. Kort forklart betyr institusjonell Internasjonal interesse. Ellen Linde fra Deloitte har vært prosjektleder for den foreløpige rapporten i Norge.

RkJQdWJsaXNoZXIy Njc5Ng==