Negotia | Magasin nr. 3 - 2018

N E G O T I A M A G A S I N – 3 / 2 0 1 8 3 4 SPØR OSS Bidragsytere til denne utgaven av «Spør oss» : Hva skjer med ferien ved sykdom? Spørsmål: Jeg ble sykmeldt før feriestart og antar at syke­ fraværet vil strekke seg over lang tid. Jeg lurer på hva som skjer med ferien som jeg ikke har fått avviklet i løpet av året. Svar: Arbeidsgiver har i henhold til ferieloven plikt til å påse at lovbestemt ferie på fire uker og én dag (er du over 60 år har du en uke ekstra) avvikles i løpet av kalen­ deråret. Dersom du ikke blir frisk, slik at det ikke er mulighet til å få avviklet ferien i løpet av året, så overfø­ res restferien til neste år. Det er ikke slik at ferien går tapt eller bortfaller. Arbeidsgiver kan heller ikke erstatte manglende ferieavvikling med lønn. Nina Overtidstimer og fleksitid Spørsmål: Jeg er tillitsvalgt ved bedriften jeg arbeider i. Vi arbeider med en ny fleksitidsavtale hos oss, og ledel­ sen ønsker å stryke alle plusstimer utover 20 timer hver måned. De mener også at arbeidstakeren ikke har krav på lønn for disse timene. Svar: Arbeidstid er den tiden arbeidstakeren står til disposisjon for arbeidsgiveren. I opparbeidelsen av pluss­ timer vil arbeidstakeren normalt stå til arbeidsgiverens disposisjon. Dersom arbeidete timer til stadighet strykes, vil arbeidstidsbelastningen kunne bli større enn det arbeidsgiver har oversikt over og kan ta hensyn til. Det er ut fra dette – etter arbeidsmiljølovens arbeidstidskapittel – som hovedregel ikke adgang til å stryke fleksitidstimer i fleksitidsavtaler. Hvis timene er å anse som arbeidstid etter arbeidsmiljøloven og tariffavtale, vil arbeidstakeren ha krav på lønn for disse timene. Avtalefestet ferie (for eksempel gjennom tariffavtale) reguleres ikke av ferieloven, og kan dermed eventuelt utbetales med mindre det ligger reguleringer i avtalen. Bjørg Anne Beregning av overtid Spørsmål: Jeg er tillitsvalgt i et regnskapsbyrå, der har vi årsoppgjørsperiode hvor vi må påregne å jobbe en del ekstra. Årsoppgjørsperioden løper fra 1. januar til 30. juni, med hovedperiode fra mars og utover. I andre halvdel av året har vi normale/kortere arbeidsdager. Vi har en avtale om at overtid avregnes den 30. juni hvert år, altså årlig. Er det adgang til å avregne overtiden årlig? Vi har fått beskjed om at eventuell overtid skal være pålagt. Svar: Overtiden skal ikke pottberegnes årlig, men bereg­ nes per dag og per uke. Det tallet som er høyest av dag og ukeberegning legges til grunn for den enkelte uke. En kan således ikke redusere antall overtidstimer per år ved å beregne overtiden per måned eller år i stedet for ukent­ lig som man skal. Arbeidstaker kan avtale å avspasere timen, men overtidstillegget skal utbetales. Dette følger av arbeidsmiljøloven § 10-6 (12). Det heter seg at overtiden skal være pålagt, men domstolene har sagt at en også aksepterer stilltiende samtykke fra arbeidsgiver. Det vil si at hvis arbeidsgiver vet at dere jobber ekstra på grunn av frister, stor arbeids­ mengde etc., så kan dette være nok til at ekstraarbeidet er å anse som overtidsarbeid etter arbeidsmiljøloven. Bjørg Anne Innsyn i lønnsopplysninger – personvernloven Spørsmål: Her i bedriften vi fått beskjed om at arbeidsgi­ ver ikke lenger kan oppgi en lønnsoversikt (brutto månedslønn) over våre Negotia-medlemmer i forkant av lønnsforhandlingene. Dette begrunnes i en ny og stren­ gere personvernlov. Stemmer dette? Må vi skaffe skriftlig tillatelse fra hver enkelt? Eller må vi hente tallene fra hvert medlem selv? Svar: Det er fremdeles slik at man anser at medlemmene ved innmelding i fagforeningen ga sitt samtykke til at tillitsvalgte kan få innsikt i lønnsopplysninger. Den nye Send ditt spørsmål til forhandlingsavdelingen@negotia.no Nina Møglestue, forhandlingssjef Bjørg Anne Rynning advokat Anne-Lene Gabrielsen rådgiver Einar Kismul advokat Negotias rådgivere og advokater svarer

RkJQdWJsaXNoZXIy Njc5Ng==