Negotia | Magasin nr. 3 - 2018

N E G O T I A M A G A S I N – 3 / 2 0 1 8 3 3 FAGAKTUELT Slutt på fast ansettelse uten garantilønn Forutsigbarhet i arbeidsforholdet er viktig. Hovedregelen i arbeids­ miljøloven er at arbeidstaker skal ansettes fast. Nå er det gjort lovendringer som også sikrer lønn. Fast stilling har hittil ikke gitt noen sikkerhet for fast inntekt. Det har heller ikke vært et krav at omfanget av stillingsbrøken må angis. Fra 2019 innføres endringer i arbeidsmiljø­ loven som skjerper inn dette. Usikker jobbtilværelse Det er i hovedsak bemanningsbyrå­ ene som har benyttet seg av kontrak­ ter hvor den ansatte ikke har vært sikret lønn mellom oppdrag. Arbeidstakeren har hatt fast anset­ telse, men ingen garanti for hvor mye og når man skal jobbe og dermed heller ikke garantert lønn. Negotia har medlemmer som har hatt denne typen kontrakter. Mange av disse har vært redde for å si ifra til arbeidsgiver dersom det er noe i arbeidsforholdet de ønsker å endre på. Mange frykter at konsekvensen av å si ifra er at de mister oppdrag. Dette vil igjen bety at de ikke får inntekt, siden de ikke er sikret lønn mellom oppdragene. Planleggingen av oppdragene skjer også gjerne tett opp til gjennomføringen, slik at det blir vanskelig å forutse hvordan en arbeidsuke eller arbeidsmåned vil se ut. Konsekvensen er en usikker jobb­ tilværelse. Lovendring i arbeidsmiljøloven Det har vært en lang diskusjon om arbeidsforhold som beskrevet ovenfor er lovlige etter arbeids­ miljøloven. I vedtak av 4. juni 2018 vedtok imidlertid Stortinget endringer i arbeidsmiljøloven som får betydning for denne typen kontrakter. Endringene trer i kraft fra 1. januar 2019. For det første har Stortinget vedtatt en definisjon av begrepet «fast ansettelse» i lovens § 14-9 første ledd. Det er nå inntatt i lovteksten at den ansatte skal sikres forutsigbarhet for arbeid i form av et reelt stillingsinnhold. Dette inne­ bærer at den ansatte må ha en stil­ lingsbrøk tilsvarende det bedriften reelt sett har behov for. Dette skal igjen sikre den ansatte forutsigbarhet for lønn og arbeidsomfang. Endringen medfører imidlertid ikke at man har krav på 100 prosent stilling. Stillingsprosent må uansett fastsettes etter bedriftens behov for arbeidskraft, slik det har vært tidligere. Det er også inntatt en ny setning i lovens § 14-6 hvor minimums­ kravene til arbeidsavtalen er oppstilt. I bestemmelsens bokstav f er det nå bestemt at dersom arbeidet skal utføres periodevis, skal arbeids­ avtalen fastsette eller gi grunnlag for å beregne når arbeidet skal utføres. Reglene om midlertidig anset­ telse gjelder fremdeles og kan kun benyttes der bedriftens behov faller inn under en av lovens unntaks­ bestemmelser for midlertidige ansettelser. Hovedregelen er, som den har vært, fast ansettelse. En bedre arbeidssituasjon? Konsekvensene av lovvedtaket kan være at man fremover vil se flere ansettelser i lave prosentstillinger. For deltidsansatte har vi allerede blant annet regler som kan medføre at den ansatte kan få økt stillingspro­ sent dersom det viser seg at arbeids­ takeren arbeider mer enn kontrakten fastsetter. Faste ansettelser uten garantilønn vil ikke lenger være lovlig. Dette kan sikre at flere arbeidstakere får større forutsigbarhet for arbeidstid og lønn. Dersom det skal ansettes midlertidig må det vurderes om reglene for midlertidig ansettelse er oppfylt slik situasjonen også har vært tidligere. Negotia håper at lovendringene vil medføre at arbeidssituasjonen for arbeidstakere som berøres blir ryddigere og mer forutsigbare. Endringene i arbeidsmiljøloven trer i kraft 1. januar 2019. «Den ansatte skal sikres forutsigbarhet for arbeid i form av et reelt stillingsinnhold.» Selma Smeby Lium advokat i Negotia

RkJQdWJsaXNoZXIy Njc5Ng==