Negotia | Magasin nr. 2 - 2020

N E G O T I A M A G A S I N – 2 / 3 – 2 0 2 0 5 Fagforeninger mer populære Flere enn før kan tenke seg å være fagorganisert, viser YS Arbeidslivs­ barometer for 2020. Økningen er størst i bransjer hardest rammet av koronakrisen. TEKST: LIV HILDE HANSEN FOTO: YS / SCANPIX Økningen i anerkjennelsen av fagforeningers betydning fortsetter, og har gjort et hopp sammenliknet med i fjor. Andelen arbeidstakere som enten er medlemmer, eller kunne tenke seg å bli medlemmer, har også økt. Andelen fagorganiserte er lavest blant de yngste, samtidig som det er der interessen for fagorganisering er størst blant de uorganiserte, viser YS Arbeidslivsbarometer for 2020. Organisert arbeidsliv styrker – Koronakrisen har gjort flere oppmerksomme på fagforeningenes innsats for å beskytte arbeidstakerne. Uten vår deltakelse, og uten solide framforhandlete avtaleverk i bunnen, er jeg sikker på at konse­ kvensene av krisen ville vært mye styggere for mange, sier YS-leder Erik Kollerud. Han framholder at betydningen av de etablerte institusjonene i norsk arbeidsliv virkelig har kommet til sin rett de seneste månedene. – Økt synlighet av arbeidsmiljø­ lovens betydning og av treparts­ samarbeidet, tror jeg er en god forklaring på at ansatte tillegger fagforeninger en større og mer positiv betydning enn før. Høyest økning i utsatte bransjer Den høyeste økningen kommer i de bransjene som ble hardest rammet av koronakrisen: Reiseliv, hotell, restaurant og servering, samt ansatte med kort utdanning i andre bransjer. Dette er også bransjer med lav orga­ nisasjonsgrad i utgangspunktet. Respondentene i barometeret vurderer fagforeningene som betyde­ lig viktigere enn i fjor, både når det gjelder lønnsutvikling, rettferdig fordeling, medbestemmelse og jobb­ sikkerhet. – Det er særlig gledelig at interessen for medlemskap øker i bransjene som har lidd mest under pandemien. Dette er bransjer hvor organisasjonsgraden ofte er lav, og arbeidsvilkårene også deretter. Nå er det vårt ansvar å vise at det lønner seg å være organisert, også i det lange løp, understreker Erik Kollerud. Fra interesse til innmelding YS Arbeidslivsbarometer har i en årrekke målt at norske arbeidstakere generelt er veldig positive til rollen fagforeninger spiller i arbeidsliv og samfunn. Men det ligger ingen auto­ matikk i at å være positiv til fagbeve­ gelsen betyr at folk melder seg inn. – En stor andel ansatte nyter godt av goder og avtaler framforhandlet av fagforeninger og deres medlem­ mer, uten å være medlemmer selv. Fortsatt svarer opp mot 45 prosent at de ikke ønsker å å organisere seg. Her har vi åpenbart fortsatt en jobb å gjøre, sier YS-lederen. n LØNNER SEG. – Koronakrisen har gjort flere oppmerksomme på fagforeningenes innsats for å beskytte arbeidstakerne. Nå er det vårt ansvar å vise at det lønner seg å være organisert, også i det lange løp, sier YS-leder Erik Kollerud.

RkJQdWJsaXNoZXIy Njc5Ng==