Negotia | Magasin nr. 2 - 2020

N E G O T I A M A G A S I N – 2 / 3 – 2 0 2 0 1 8 Pensjon som medlemsfordel? YS-fellesskapet i privat sektor har i lengre tid utredet en modell for pensjonsforvaltning som medlems- fordel. Et tilbud kan være på plass fra 2021. TEKST OG FOTO: TERJE BERGERSEN Negotia er et av seks YS-forbund som har vært med i utredningene hele veien. En intensjonsavtale ble undertegnet i november 2019, og målet er å etablere et stort innkjøps­ fellesskap for forvaltning av innskuddspensjon, som gir medlem­ mene et godt og konkurransedyktig alternativ til arbeidsgivers pensjons­ leverandør. Din egen pensjonskonto Spesialrådgiver Nina Møglestue deltar i prosjektgruppen som repre­ sentant for Negotia. – Hva handler et innkjøpsfelles- skap for pensjon om? – Utgangspunktet er lovend­ ringen om egen pensjonskonto som etter planen trer i kraft fra årsskiftet 2021. Da vil alle arbeidstakere med innskuddspensjon få sin egen pensjonskonto. Dersom arbeidstaker forholder seg passivt vil kontoen plasseres hos arbeidsgivers pensjons­ leverandør, men alle vil også ha muligheten til å plassere den hos en selvvalgt pensjonsleverandør, sier Nina Møglestue. Negotia-rådgiveren understreker at det dreier seg om en stor prosess med flytting av pensjonskapital, som i dag blant annet er bundet i pensjonskapitalbevis. – Det antas at denne store kapi­ talflyttingen kan starte fra nyttår og gjennomføres i løpet av første kvartal neste år. Adgangen til aktivt valg av pensjonsleverandør for den enkelte vil sannsynligvis være i gang fra samme tidspunkt, alt avhengig av hvorvidt den fastsatte lovregulerin­ gen iverksettes til angitt dato 1. januar 2021. 80 000 medlemmer gir tyngde De seks YS-forbundene som utreder en ordning med innkjøpsfellesskap har til sammen 80 000 medlemmer i privat sektor. Dette gir et solid utgangspunkt i forhandlinger med mulige leverandører av en slik tjeneste, påpeker Møglestue. – Pensjon er viktig, det handler om hvor god råd man har til å leve når yrkeskarrieren er over. Det store medlemsantallet forbundene repre­ senterer til sammen, gir tyngde i forhandlinger med aktuelle leveran­ dører. Mange forhold har betydning for hvor god en avtale om innskudds­ pensjon kan bli – blant annet forvalt­ nings- og administrasjonskostnader på pensjonsbeholdningen, bruker­ vennlighet, investeringsvalg, fonds­ profiler og så videre. Mangler noen detaljer – Når kan en slik medlemsfordel for pensjonsforvaltning realiseres? – Det er fortsatt noen detaljer i lovgivningen som må på plass. Disse er under behandling, etter at YS og andre har svart opp departementets høringsnotat som hadde frist i august, sier Møglestue. Finansdepartementet har opp­ rettet en gjennomføringsgruppe for FRIHET TIL Å VELGE. Når lovendringen om egen pensjons- konto iverksettes vil den enkelte fritt kunne velge pensjonsle- verandør selv. Spesialrådgiver Nina Møglestue og forbunds- leder Monica A. Paulsen i Negotia, tror innkjøpsfellesska- pet som utredes av forbundene i YS Privat kan bli et godt og konkurransedyktig alternativ for medlemmene.

RkJQdWJsaXNoZXIy Njc5Ng==