Negotia | Magasin Nr 2 - 2019

N E G O T I A M A G A S I N – 2 / 2 0 1 9 2 7 FAGAKTUELT medlemmer det er i klubben, ansatte i bedriften, hvordan bedriften er organisert med avdelinger, geografisk spredning, hvor arbeidskrevende tillitsvalgtoppgavene er, og ikke minst hvor ofte og hvor store omstil­ linger det er i bedriften. Dette er alle relevante hensyn som må tas for å vurdere hva som er nødvendig tid. Likevel er flere tillitsvalgte som møter lite forståelse fra arbeidsgiver når det gjelder å få tid til å utøve vervet. Det er viktig at arbeidsgiver verdsetter jobben de tillitsvalgte gjør og tilrettelegger arbeidshverdagen deres slik at jobben og vervet kan kombineres. Å kombinere arbeids­ oppgavene sine og vervet som tillits­ valgt er en av de større utfordringene mange møter. Praktisk tilrettelegging Det er også mulig å bli «frikjøpt». Dette betyr at en fast del av arbeids­ tiden avsettes til tillitsvalgtarbeid. Noen av Negotias tillitsvalgte er 100 prosent frikjøpt, men de fleste har en andel av stillingen. Er man frikjøpt for eksempel 40 prosent så inne­ bærer ikke det et tak eller et maksi­ mum. Er det behov for mer tid skal den tillitsvalgte ikke nektes det, det skal være fleksibilitet til å ivareta ting som oppstår. Dersom partene ikke blir enige om hvor mye tid som skal avsettes til tillitsvervet, kan man tviste på dette etter hovedavtalen. De lokale partene må da skrive en uenighetsprotokoll om at de ikke er enige om tiden som skal avsettes og deretter løfte saken inn til de sentrale partene. Dokumentere tidsbruken En annen framgangsmåte er å logg­ føre tiden som brukes på tillits­ valgtarbeid, og melde fra skriftlig til nærmeste leder når man må utføre oppgaver i kraft av vervet. Dersom arbeidsgiver motsetter seg dette, er det et brudd på hovedavtalen. I slike tilfeller er det viktig å melde fra til oss i Negotia sentralt, slik at vi om nødvendig kan ta saken videre den normale tvisteveien. Det vil være lettere å ta slike uenigheter videre dersom det finnes skriftlig doku­ mentasjon og loggføring som nevnt ovenfor. Verdt å merke seg er at loggføringen på grunn av person­ vernhensyn ikke skal oppgi hvilke medlemmer som har bedt om hjelp. Hva saken gjelder skal imidlertid komme fram - som for eksempel oppsigelse, advarsel eller forbere­ delse av forhandlingsmøte etc. Fri til opplæring og kurs En annen utfordring noen tillits­ valgte opplever er motvilje fra arbeidsgiver når det gjelder delta­ kelse på kurs. På dette punktet er hovedavtalen klar, og sier følgende: «Tillitsvalgte på bedriften skal ikke nektes tjenestefri uten tvin­ gende grunn når de innkalles til møter og forhandlinger av sin orga­ nisasjon, skal delta i fagkurs, faglig opplysningsvirksomhet, i faglige delegasjoner, eller nyttes som forele­ ser/kursleder i organisasjonens faglige kurs for tillitsvalgte.» Det er svært viktig at den tillits­ valgte deltar på kurs for å lære om vervet de har påtatt seg. På Negotias kurs lærer man blant annet om lov- og avtaleverket, hvordan man forhandler og hvordan man går fram for å bygge opp et godt samarbeid med arbeidsgiver. Dersom du nektes tjenestefri for å delta på kurs og møter som nevnt over, skal du ta kontakt med Negotia sentralt med en gang! Selv om denne artikkelen viser at tillitsvalgte kan møte mange utfordringer, er det viktig å under- streke at det også ligger store mulig- heter for god utvikling på og for bedriften i et organisert arbeidsfor- hold. Heldigvis ser vi i Negotia hver dag flotte eksempler på nettopp det: At dialogen mellom partene funge- rer, at arbeidsgiver verdsetter de tillitsvalgtes rolle, at tillitsvalgtes arbeid bidrar til bedre prosesser og innflytelse – og at effektiviseringen og inntjeningen øker. n «Hovedavtalen sier at de tillitsvalgte skal få nødvendig tid til å utføre sine oppgaver.» Kathrine Fosnes Olsen rådgiver i Negotia Hovedavtalen inngår som første del av en tariffavtale og gir blant annet regler for samarbeid på arbeidsplassen mellom de tillitsvalgte og arbeidsgiver. Eksempler på hva som reguleres i hovedavtalen er: - Tillitsvalgtes og arbeidsgivers rettigheter og plikter - Samarbeid, informasjon og medbestemmelse - Konfliktløsning Den første hovedavtalen ble inngått mellom NHO og LO i 1935. Etter hvert har også de andre hovedorganisasjonene i arbeidslivet inngått slike hovedavtaler. For eksempel har YS hovedavtale med både NHO, Virke og Spekter. Du kan lese mer om tariffavtalene på negotia.no Hovedavtalen

RkJQdWJsaXNoZXIy Njc5Ng==