Negotia | Magasin Nr 2 - 2019

N E G O T I A M A G A S I N – 2 / 2 0 1 9 2 6 FAGAKTUELT Rollen som tillitsvalgt Vi får stadig henvendelser fra tillitsvalgte som møter motstand fra arbeidsgiver i utøvelsen av vervet sitt. Det er dessverre en del arbeids- givere som ser på den tillitsvalgte mer som en motstander enn en samarbeidspartner og bindeledd mellom ledelsen og de ansatte. Det er ofte i virksomheter hvor det ikke har vært tradisjon for fagorga­ nisering at skepsisen mot de tillits­ valgte er størst. Manglende kunnskap om lov- og avtaleverk og om hva som er tillitsvalgtes rolle, kan forklare noe av denne skepsisen. Det er derfor viktig at partene setter seg ned og snakker sammen om hva man forventer av hverandre og hvordan man ønsker at samarbeidet skal fungere. Opplæring av både ledelse og tillitsvalgte er viktig for at man skal vite hva som kreves av begge parter i et organisert forhold. Rom for uenighet De tillitsvalgte har som hovedopp­ gave å ivareta medlemmenes interes­ ser. Dette kan noen ganger skape gnisninger dersom arbeidsgiver og tillitsvalgte ser ulikt på saker. Det som da er viktig å erkjenne er at det må være rom for å ha forskjellige meninger, og at man i stedet for å gå i konflikt forsøker å lytte til hver­ andre. Det er ikke slik at man alltid trenger å være enig, men at man ser på diskusjonene som nyttige for å finne de beste løsningene for hele virksomheten. Vi kan være enige om at bedriften og tillitsvalgte alltid har minst én felles interesse – at bedrif­ ten skal gå bra. Manglende involvering Henvendelsene vi får handler også ofte om at tillitsvalgte ikke blir invol­ vert tidlig nok i saker som berører arbeidsplassen og de ansatte, og derfor heller ikke får muligheten til å bidra til de gode løsningene. Å bli involvert så tidlig som mulig har de tillitsvalgte krav på etter hovedavta­ len. Det er viktig at arbeidsgiver anerkjenner den kompetansen de tillitsvalgte besitter og det de kan bidra med i både den daglige driften og ved omstillinger. Å ha med tillits­ valgte i drøftinger fører erfaringsvis til bedre omstillinger og færre konflikter. Tid til å utøve vervet Hovedavtalen sier at de tillitsvalgte skal få nødvendig tid til å utføre sine oppgaver. Hva som er nødvendig tid er det i utgangspunktet den tillits­ valgte som må vurdere. Flere ting vil virke inn; for eksempel hvor mange Illustrasjon: Adobe Stock

RkJQdWJsaXNoZXIy Njc5Ng==